Deze verklaring is gericht op bezoekers, potentiële klanten en klanten en geplaatst op de volgende website(s) en webshop(s) die door Rivasono BV beheerd worden:


Bij het gebruik van onze diensten en het bestellen van onze producten worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Rivasono B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking door ons, houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Rivasono B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wanneer leggen wij gegevens vast

Dit is het geval bij advies- en offerte-aanvragen die u indient en het plaatsen van orders (bestellingen) en geldt zowel bij:

 • direct contact via telefoon
 • via een e-mail aan ons 
 • via een contact- en aanvraagformulier op onze website en webshops

Als ook bij het plaatsen van bestellingen en advies-aanvragen via:

Tevens vooraf of bij het bezoeken op uw locatie(s) ten behoeve van:

 • akoestische metingen
 • het leveren van advies
 • het leveren en monteren van producten

Door ons of, in opdracht van ons, werkende partners.
De gegevens leggen wij vast t.b.v. van de uitvoering van de overeenkomst bij advies- en offerte-aanvragen die u indient en het plaatsen van orders (bestellingen).

Welke gegevens leggen wij vast

Bij bovenstaande activiteiten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken hiervoor uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens, telefoonnummer(s), e-mail adres(sen)
 • factuuradres, betalingsgegevens

Indien van toepassing:

 • door u opgegeven ruimtegegevens, afmetingen en eventueel aangevuld met door u aan ons verstrekte foto’s en/of tekeningen of door ons tijdens het akoestisch advies en onderzoek gemaakte foto’s en situatietekeningen
 • foto’s van het resultaat als voorbeeld van de toepassing van onze producten: zie de informatie bij “Na het opleveren van een project” in deze verklaring

Wat doen wij met uw gegevens

Bij het gebruiken van onze website(s) en webshop(s)

Google Analytics

Het gebruik van de bij “Activiteiten” vermelde website en -shops wordt via Google Analytics bijgehouden.

Hiervoor gebruiken wij de volgende Google diensten: Analytics, Adwords en ook remarketing op basis van Analytics doelgroepen.
Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Cookies

Op de bij “Activiteiten” vermelde website(s) en -shop(s) wordt gebruik gemaakt van cookies.

Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Uw gebruik van onze website en -shops vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser.

Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website en -shops dan niet meer optimaal werken.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties.

Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.

Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Bij het invullen van een contact- en advies-aanvraagformulier

Dit is noodzakelijk t.b.v. van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij bieden via onze website(s) en -shop(s) de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen.

U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het registreren via onze webshop(s)

Dit registeren kunt u naar keuze wel of niet doen.

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop(s) kunt u zich registreren.

Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens.

Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, zoals het plaatsen van een bestelling.

Bij het afhandelen van een order of bestelling

Dit is noodzakelijk t.b.v. van de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer u bij ons een order (of bestelling) plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, zoals:

 • het kunnen afleveren van door u bestelde producten
 • het monteren van door u bestelde producten (indien van toepassing)
 • indien dit wettelijk verplicht is

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Na het opleveren van een project

Hierbij vragen wij dan uitdrukkelijk uw toestemming.

Na de montage van onze producten, kunnen wij foto’s maken van het resultaat.

Deze foto’s kunnen wij gebruiken in publicaties via website, webshops en andere media.

Dit als voorbeeld van de toepassing van onze producten.

 • wij maken deze foto’s uitsluitend na toestemming door u
 • wij publiceren deze foto’s geanonimiseerd, tenzij u specifiek verzoekt om de bron te vermelden (t.b.v. uw promotie, zoals bijvoorbeeld in geval van een restaurant)

Het geven van tips en informeren over nieuws

Hierbij vragen wij dan uitdrukkelijk uw toestemming.

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.
Wij kunnen een nieuwsbrief digitaal gaan verzenden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.

Iedere nieuwsbrief bevat dan een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Diversen

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners, indien deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Bijvoorbeeld een montagebedrijf dat de door u bestelde producten op uw locatie(s) monteert.

Op de in deze verklaring vermelde website en webshops kunnen social media buttons opgenomen zijn.

Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

  

 • de in deze verklaring vermelde website en -shops werken via een versleutelde SSL verbinding
 • onze medewerkers hebben, na de aanmeldprocedure, toegang via een versleutelde SSL verbinding tot de gegevens
 • wij werken zoveel als mogelijk via beveiligde verbindingen “in the cloud” en beperken daarmee zoveel als mogelijk locale opslag van de gegevens op computers

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw adviesaanvragen en orders af te handelen, inclusief service, nazorg en garantie.

Daarna bewaren wij gegevens nog ten behoeve van akoestisch advies bij eventuele aanpassingen en uitbreidingen

Tevens bij een wettelijke plicht die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld online te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie onderstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Rivasono B.V, Bierbrouwersweg 10, 3449 HW Woerden, e-mail: info@rivasono.nl, tel. 0348 - 769 106